INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2009 do 31. 12 2009

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/221/2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2009 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  20 325 000  zł , a po stronie wydatków kwotę  : 25 290 713  zł.
 Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842  zł.
Plan przychodów wyniósł : 5 148 237  zł , a plan rozchodów : 182 524  zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 990 590  zł., a pozostała kwota 545 123  zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w wysokości : 430 000 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
 Na koniec IV kwartału roku 2009  roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się  o kwotę  501 222  zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę  1 431 220  zł (o zmiany zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).
           Po  zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 19 823 780  zł, a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 23 859 493  zł , z tego :
a) wydatki bieżące       : 18 141 251  zł ,
b) wydatki majątkowe :    5 718 242  zł .
           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę .: 4 035 713  zł,  z czego pokrycie w wysokości  : 3 002 983  zł stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   545 124,00  zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a  487 606,00  zł z nadwyżki z lat ubiegłych.
         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2009 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie  20,36  %.
        Przychody budżetu ustalono w wysokości  4 218 238  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 182 525   zł.
Na koniec IV  kwartału to jest do 31. 12. 2009  roku  :
        Planowane (po zmianach )w kwocie 19 823 780  zł, dochody zostały wykonany  w wysokości  :      17 262 459,03 zł. , co stanowi  87,08  % .
        Planowane (po zmianach )w kwocie 23 859 493  zł, wydatki zostały wykonane w wysokości  :  17 481 795,02  zł co stanowi  73,27 % . , z tego :
A  . wydatki bieżące :     15 932 728,32  zł.   (87,83 %)
B.   wydatki majątkowe :   1 549 066,70  zł . (27,09 %)
       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów  stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt w wysokości :219 335,99  zł. , który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz  z nadwyżki z lat ubiegłych .
Wykonanie przychodów wynosi : 1 032 730,75  zł. , a rozchodów : 182 525   zł.
Zobowiązania  według tytułów dłużnych na 31. 12. 2009 roku wynoszą : 362 599,41 zł.  – z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  związanych z budową pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej. 
Ustalono  po zmianach następujące  limity  na rok budżetowy 2009 :
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                 - w kwocie   900  000  zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej  - w kwocie     100 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu          - w kwocie    3 002 983 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej  -  w  kwocie  1 060 000  zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów   - w kwocie  182 525  zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej  - w kwocie  82 344   zł.

II.    Kwota zobowiązań , o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt.4 w 2009 roku wyniosła  :        0,00  zł.

III.    W  2009 roku otrzymano z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotacje na kwotę : 91 713, 00 zł, ( z tego 48 513,00 zł – Urząd Marszałkowski; 3 200 zł – Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.; FOGR : 40 000,00 zł.) , a Gmina Ćmielów udzieliła innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na kwotę : 358 489,72  zł (Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.).

IV.  W roku 2009  nie udzielono innym jednostkom poręczeń i gwarancji

V.  W zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty następującym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

 OSOBY  FIZYCZNE :

a) Umorzenia (powyżej 500,00 zł.) : z powodu ważnego interesu strony
1. Ruszkiewicz Grażyna : 647,00 zł.
2. Chochół Ewelina : 621,00 zł.

b) Odroczenie terminu płatności  (powyżej 500,00 zł.)  :
                        ------------------               

OSOBY  PRAWNE  :

a) Umorzenia (powyżej 500,00 zł.)   :

1. „Kacper” Spółka z o.o. Ćmielów : 8 931,00 zł.

b) Odroczenie terminu płatności  (powyżej 500,00 zł.)   : brak


VI. W roku 2009 nie udzielano osobom fizycznym bądź prawnym pomocy publicznej