INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2010 do 30. 06. 2010
na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

 


       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLI/312/2010 z dnia 21.01.2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2010 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  22 574 388 zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 26 774 388  zł.
 Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  4 200 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 4 376 082  zł , a plan rozchodów : 176 082  zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 776 312  zł., a pozostała kwota 362 599  zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w wysokości : 237 171 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec II kwartału 2010  roku plan dochodów stanowił kwotę : 22 065 788  zł,
z tego :
a) Dochody  bieżące       : 16 291 396  zł ,
b) Dochody  majątkowe :    5 774 392  zł ,
 a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę :  26 315 788  zł , z tego :
a) wydatki bieżące         :   16 651 337 zł ,
b) wydatki majątkowe :      9 664 451 zł .
           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę  : 4 250 000  zł ,  z czego pokrycie w wysokości  : 3 826 312  zł  stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   362 599  zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a  237 171 zł. z nadwyżki z lat ubiegłych.
         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2010 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 19,26  %.
        Przychody budżetu ustalono w wysokości  4 426 082  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 176 082  zł.
Na  koniec  II  kwartału  2010 r. , to jest do 30. 06. 2010  roku  :
        Planowane (po zmianach )w kwocie 22 065 788  zł dochody zostały wykonany  w wysokości  :      10 009 273,74  zł, co stanowi  45,36  % . , z tego :
A  . dochody  bieżące :        8 978 480,64  zł.  
B.   dochody  majątkowe :   1 030 793,10  zł .
        Planowane (po zmianach )w kwocie 26 315 788  zł, wydatki zostały wykonane w wysokości  :  9 946 702,85  zł co stanowi  37,79 % . , z tego :
A  . wydatki bieżące :          8 329 201,02  zł.  
B.   wydatki majątkowe :     1 617 501,83  zł.
       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości :  62 570,89  zł. 
Wykonanie przychodów wynosi : 639 421,57 zł. , a rozchodów :  83 340,20   zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych według Rb Z wynoszą : 279 259,21 zł , co stanowi pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : 1 359 443,21 zł. , z czego : gotówka i depozyty – 538 407,67 zł ; należności wymagalne – 778 612,81; należności pozostałe : 42 422,73 zł.