Oś.7624/I/7/10                                                                              


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

      Zgodnie z  art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/
Podaję do publicznej wiadomości , że  Burmistrz  Ćmielowa  po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko wydał decyzję dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie mostu w ciągu drogi nr 0760T w Rudzie Kościelnej’’ Nr. Oś.7624/I/7/10 z dnia 21.09.2010r.w  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia .
Informujemy  również o możliwości  zapoznania się z  treścią decyzji
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,
 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30,


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na terenie miejscowości Ruda Kościelna tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Sołtys wsi Ruda Kościelna)
-wywieszenie na terenie miejscowości Stoki Duże  tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Sołtys wsi Stoki Duże)
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP

Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Strony postępowania wg odrębnego wykazu
3.A/a