Oś.7624.I/10/10                                                                                


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

      Zgodnie z  art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/
Podaję do publicznej wiadomości , że  Burmistrz  Ćmielowa  po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko wydał decyzję dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacji miasta Ćmielów’’ Nr. Oś.7624.I/10/10 z dnia 22.10.2010r.w  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia .
Informujemy  również o możliwości  zapoznania się z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie, pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30,
Informuję również , że od niniejszej  decyzji  służy stronom prawo odwołania do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego w  Kielcach  za pośrednictwem  Burmistrza Ćmielowa w  terminie 14  dni  od  daty  podania informacji do wiadomości.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
- teren miejscowości Ćmielów tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia (Przewodniczący Komitetów Osiedlowych)
- słupy  ogłoszeniowe w m. Ćmielów
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP

 

Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie
3.A/a