INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2010 do 31. 12. 2010
na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 (Dz. U. Nr 157, poz.1240)
       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLI/312/2010 z dnia 21.01.2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2010 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  22 574 388 zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 26 774 388  zł.
 Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  4 200 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 4 376 082  zł , a plan rozchodów : 176 082  zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 776 312  zł., a pozostała kwota 362 599  zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w wysokości : 237 171 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec IV kwartału 2010  roku plan dochodów stanowił kwotę : 22 869 691  zł ,
a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę :  26 519 691  zł , z tego :
           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę  : 3 650 000  zł ,  z czego pokrycie w wysokości  : 3 010 579  zł  stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   362 599  zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a  276 822 zł. z nadwyżki z lat ubiegłych.
         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2010 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 15,96  %.
        Przychody budżetu ustalono w wysokości  3 826 082zł,  a rozchody budżetu w wysokości 176 082  zł.
Na  koniec  IV  kwartału  2010 r. , to jest do 31. 12. 2010  roku  :
        Planowane (po zmianach )w kwocie 22 869 691  zł, dochody zostały wykonany  w wysokości  :      20 620 263,00  zł, co stanowi  90,16  % .
        Planowane (po zmianach )w kwocie 26 079 832  zł, wydatki zostały wykonane w wysokości  :  22 811 998,65 co stanowi  87,47 % .
       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości :  2 191 735,65   zł. 
Wykonanie przychodów wynosi : 2 730 808,79 zł. , a rozchodów :  147 868,20   zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 857 266,20 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 357 266,20 kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 500 000,00 zł.