OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

           Działając na podstawie art. 49 kpa i art. 33 ust.1 ,art. 73 ust.1 oraz art. 71 ust.2 pkt 1 i art.75 ust.1 pkt  4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm., / zawiadamiam, że na wniosek  Marian i Alfreda Stawczyk  zam. ul.Sandomierska 241,27-440 Ćmielów , Burmistrz Ćmielowa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  ,, Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną na stację demontażu pojazdów (SDP) w Ćmielowie ,ul. Sandomierska 241.  ”
Planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §2 ust. 1 pkt 42  Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2010r. Nr 213, poz.1397 /,
dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
jest wymagany.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ćmielowa.
Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania
opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy,
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,
 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, w terminie do dnia 05.03.2011r.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na terenie miejscowości Ćmielów  tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Przewodniczący Rad Osiedlowych)
-słupy ogłoszeniowe w m.Ćmielów
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP

Otrzymują:
1.Wnioskodawcy
2.Strony postępowania wg odrębnego wykazu
3.A/a