Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 8/2011 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 193.000 euro pn.: "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ćmielów".