Oś.7624/I/1/09                                                                                   Ćmielów 08.04.2011r.

ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH  DOKUMENTACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI

           Stosownie do  art. 10 § 1  kpa organ zawiadamia strony ,iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  ,, Budowa 4 szt. elektrowni wiatrowej Nordtank 150 XLR o mocy łącznej  600 kW,w miejscowości Drzenkowice , na działce o nr.122 wraz z infrastrukturą przyłączeniową do istniejącej sieci SN.W skład przyłącza będzie wchodzić budowa transformatora napowietrznego 0,4/15 kV, oraz podziemnej linii NN łączącej poszczególne wiatraki z transformatorem.” z wniosku  Pana  Jarosława Przysuchę PPC Pompy Drzenkowice 3,27-440 Ćmielów. Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul.Ostrowiecka 40,27-440 Ćmielów ,pok.nr.1w terminie 3 dni tj.do dnia 13.04.2011r.


Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na terenie miejscowości Drzenkowice tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Sołtys wsi Drzenkowice)
-wywieszenie na terenie miejscowości Małoszyce  (Sołtys wsi Małoszyce)
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP
-strony postępowania przez obwieszczenie