INFORMACJA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2011 do 31. 03. 2011
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 (Dz. U. Nr 157, poz.1240)
       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/20/2011 z dnia 17.02.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  22 310 000 zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 25 110 000  zł.
 Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  2 800 000 zł.
Plan przychodów wyniósł : 3 055 247  zł , a plan rozchodów : 255 247  zł.
Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 1 800 000  zł., a pozostała kwota 1 000 000  zł  to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych. 
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.
Na koniec I kwartału 2011  roku plan dochodów stanowił kwotę : 22 540 041  zł ,
a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę :  25 340 041  zł , z tego :
           Zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę  : 2 800 000  zł ,  z czego pokrycie w wysokości  : 1 800 000  zł  stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   a  1 000 000 zł. to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.  
         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2011 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 12,42  %.
        Przychody budżetu ustalono w wysokości  3 055 247  zł,  a rozchody budżetu w wysokości 255 247  zł.
Na  koniec  I  kwartału  2011 r. , to jest do 31. 03. 2011  roku  :
        Planowane (po zmianach )w kwocie 22 540 041  zł, z tego :
        - dochody bieżące :       17 782 041 zł.
        - dochody majątkowe  :   4 758 000 zł.
       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  5 139 732,75, tj. w  22,80  % , z tego :
        - dochody bieżące :       5 032 042,29 zł.
        - dochody majątkowe  :   107 690,46  zł.
        Planowane (po zmianach )w kwocie 25 340 041  zł , z tego :
        - wydatki  bieżące :       17 656 580 zł.
        - wydatki  majątkowe  :   7 683 461 zł.
wydatki zostały wykonane w wysokości  :  4 318 447,50 zł.  tj. w  17,04  % . z tego :
        - wydatki  bieżące :       4 265 708,42 zł.
        - wydatki  majątkowe  :      52 739,08 zł.
       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie wyższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy w wysokości :  821 285,25   zł. 
Wykonanie przychodów wynosi : 1 072 208,32 zł. , a rozchodów :  20 586,39   zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 827 068,22 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 230 808,79 zł. , kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 500 000,00 zł. , a pozostała kwota to zobowiązania wymagalne SZWiGK w Ćmielowie : 96 259,43 zł.
W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych  należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.