INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za rok  2010

na podstawie art.37 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLI/312/2010 z dnia 21.01.2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2010 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 
22 574 388 zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 26 774 388  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  4 200 000 zł.

Plan przychodów wyniósł : 4 376 082  , a plan rozchodów : 176 082  zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 3 776 312  zł., a pozostała kwota 362 599    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych w wysokości : 237 171 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

Na koniec IV kwartału 2010  roku plan dochodów stanowił kwotę : 22 869 691  ,

z tego :

  - dochody bieżące :       17 405 612, 00 zł

  - dochody majątkowe :   5 464 079, 00 zł

a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę :  26 519 691  , z tego :

  - wydatki bieżące :        18 100 791, 00 zł

  - wydatki majątkowe :    8 418 900, 00 zł

           Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną  kwotę  : 3 650 000  zł ,  z czego pokrycie w wysokości  : 3 010 579    stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   362 599    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a  276 822 zł. z nadwyżki z lat ubiegłych.

         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2010 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 15,96  %.

        Przychody budżetu ustalono w wysokości  3 826 082zł,  a rozchody budżetu w wysokości 176 082  zł.

Na  koniec  IV  kwartału  2010 r. , to jest do 31. 12. 2010  roku  :

        Planowane (po zmianach )w kwocie 22 869 691  , dochody zostały wykonany  w wysokości  :      20 660 450,01  , co stanowi  90,34  % . , z tego :

  - dochody bieżące :       17 340 620, 00 zł

  - dochody majątkowe :   3 319 830, 01 zł

        Planowane (po zmianach )w kwocie 26 519 691  , wydatki zostały wykonane w wysokości  :  22 811 415,75 co stanowi  86,02 % . , z tego :

  - wydatki bieżące :       16 406 603, 72 zł

  - wydatki majątkowe :   6 404 812, 03 zł

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości :  2 150 965,74   zł. 

Wykonanie przychodów wynosi :3 370 230,36 zł. (kredyt i pożyczka ; 2 730 808,79 zł., nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych : 276 822,16 zł. wolne środki : 362 599,41 zł.) , a rozchodów :  147 868,20   zł.(związane ze spłatą kredytów i pożyczek)

Analizując wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy (art. 5 ust.1 pkt 2 uofp)

-          W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan  wydatków bieżących wynosi : 115 233,00 zł ,a wydatków majątkowych : 7 010 251,00 zł. ( z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” : 6 990 251,00 zł ; z  czwartą cyfrą paragrafu „0” : 20 000,00 zł.

-           Wykonanie wydatków bieżących : 103 672,56 zł.  , a wykonanie wydatków majątkowych : 5 627 198,13 zł.

-          Zadanie są obecnie realizowane bądź planowane do realizacji w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego i  będą kontynuowane w roku 2011 r. , z tego :

-          „Budowa hali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ćmielowie” (RPO WŚ)– inwestycja została zakończona , a w ramach programu wydatkowano kwotę : 3 547 691,58 zł.

-           „Przebudowa drogi gminnej nr 000577T relacji Jastków -Kolonia Krzczonowice – etap I” (RPO WŚ)– (wydatek niewygasający :786 410 zł.).

-           „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów, Brzóstowa, Grójec” (RPO WŚ)– w trakcie realizacji – zakończenie III kwartał   2011 roku , a w 2010 roku wydatkowano kwotę :

1 254 075,66 zł.

-          Pozostałe zdania , takie , jak  „Rewitalizacja  Miasta Ćmielowa” w trakcje realizacji(34 628,89 zł), a Projekty „e- Świętokrzyskie”(3 416 zł) , znajdują się w fazie przygotowania  do realizacji,

-          Zadanie będące jednorocznym wydatkiem bieżącym  w dziale 853 , rozdziale 85395 to zadanie  współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Jego realizacja ma na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy.  Łącznie na ten cel planuje się pozyskać i wydatkować w bieżącym roku kwotę : 53 762,41 zł , a w dziale 852 ,w rozdziale 85214 kwotę : 18 083,76 zł.

-          W 010.01095 w ramach Programu  PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader „ wydatkowano kwotę :  31 826, 39 

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 923 699,74 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 357 266,20 , a pozostała kwota to kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 500 000,00 zł. , pozostała kwota to zobowiązania wymagalne SZWiGK w Ćmielowie : 66 433,54 zł.

Z pożyczki długoterminowej  zaciągniętej  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2010 roku umorzona została kwota : 88 273,80 zł. 

Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : 3 367 803,14 zł. , z czego : gotówka i depozyty – 2 477 683,77 zł ; należności wymagalne – 859 445,03; należności pozostałe : 30 674,34 zł.

Łączna kwota zaległości wg  Rb27S wynosi : 700 293,21 zł.

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

Lp.

Dział rozdział

Podmiot otrzymujący

Kwota dotacji

Wykonanie (udzielenie dotacji)

Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)

1

2

3

4

5

6

1.

600

60014

Powiat Ostrowiecki

Starostwo Powiatowe

220 000

220 000,00

Dotacja celowa

dofinansowanie do odbudowy mostu w m. Ruda Kościelna w ramach porozumienia(wydatek majątkowy)

2.

600

60014

Powiat Ostrowiecki

Starostwo Powiatowe

65 000

65 000,00

Dotacja celowa

dofinansowanie do remontu  dróg powiatowych w ramach porozumienia

3.

801

 

80104

Gmina Bodzechów

Gmina Ostrowiec Św.

4 710

4 008,45

Dotacja celowa               

Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów

Otrzymane dotacje od jst. :

1.      Gmina Bałtów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów : 21 640,92 zł.

2.      Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski(Odnowa Wsi)  : 25 090,35 zł.

3.      Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski(FOGR) : 30 000 zł.

 

Gmina Ćmielów nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

 

Wykaz osób fizycznych , którym w 2010 r. tutejszy organ podatkowy umorzył zaległości w zakresie podatków wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn :

1.      Mieczysław Woźniak : 795 zł – ważny interes strony

2.      Danuta Kałucka : 560 zł - ważny interes strony

 

 

Wykaz osób fizycznych  , którym w 2010 r. tutejszy organ podatkowy wyraził  zgodę na umorzenia lub rozłożenia na raty przez Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. :

1.      Teodora Grombka  : umorzenie 1 491 zł podatku od spadku i darowizn  - ważny interes strony

2.      Wiesław Szwarcowski : rozłożenie na raty 3 571 zł. podatku od spadku i darowizn  - ważny interes strony

3.      Wiesława Gała : umorzenie  1 603  zł. podatku od spadku i darowizn  - ważny interes strony

4.      Jadwiga Sobieraj : rozłożenie na raty 916 zł. podatku od spadku i darowizn  - ważny interes strony

5.      Henryk Jarosz: rozłożenie na raty 381 zł. podatku od spadku i darowizn  - ważny interes strony

 

W 2010 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym – pomocy publicznej.

Nie udzielono również ulg w postaci odroczeń bądź rozłożeń na raty zobowiązań podatkowych wobec gminy.

Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu w ramach konkursu  zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : 500,00 zł. została udzielona : MKS Świt Ćmielów.

Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu w ramach konkursu  zadań z pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości : 74 965,07 zł. została udzielona : Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu.

 

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : 249 304,32 zł (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).