Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 29/2011 z dnia 08 kwietnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 4.845.000euro znak: I.2710.4.2011 pn.: "Wykonanie remontów dróg gminnych".