Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 36/2011 z dnia 06 maja 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 4.845.000euro znak: I.2710.6.2011 pn.: "Wykonanie remontów dróg gminnych".