Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 77/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 4.845.000 euro pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 318068T-ulicy Polnej w Ćmielowie".