Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 109/2011 z dnia 19 października 2011r. w sprawie: określenia formy i zakresu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.