KOŃCOWA  INFORMACJA  ROCZNA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2011 do 31. 12. 2011

na podstawie art. 37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/20/2011 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  22 310 000 zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 25 110 000  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  2 800 000 zł.

Plan przychodów wyniósł : 3 055 247  , a plan rozchodów : 255 247  zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 1 800 000  zł., a pozostała kwota 1 000 000    to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych. 

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

Na koniec IV kwartału 2011  roku plan dochodów stanowił kwotę : 22 163 741  ,

a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę :  25 463 741  , z tego :

           Zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę  : 3 300 000  zł ,  z czego pokrycie w wysokości  : 2 227 792    stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,   a  1 072 208 zł. to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.  

         Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2011 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 14,89  %.

        Przychody budżetu ustalono w wysokości  3 449 376  ,  a rozchody budżetu w wysokości 149 376  zł.

Na  koniec  IV  kwartału  2011 r. , to jest do 31. 12. 2011  roku  :

        Planowane dochody  (po zmianach )w kwocie 22 163 741  , z tego :

        - dochody bieżące :       19 619  231 zł.

        - dochody majątkowe  :   2 544 510  zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  20 883 221,14  tj. w  94,22  % , z tego :

        - dochody bieżące :       18 774 102,94 zł.

        - dochody majątkowe  :   2 109 118,20  zł.

        Planowane wydatki (po zmianach )w kwocie 25 463 741  , z tego :

        - wydatki  bieżące :       19 460 306  zł.

        - wydatki  majątkowe  :   6 003 435  zł.

wydatki zostały wykonane w wysokości  :  23 058 472,57 zł.  tj. w  90,55  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :        18 058 227,56 zł.

        - wydatki  majątkowe  :   5 000 245,01 zł.

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt  budżetowy w wysokości :  2 175 251,43 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 2 943 986,83 zł. , a rozchodów :  149 375,39   zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 4 473 798,30 zł. , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 633 968,30 zł. , kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 400 000,00 zł. , pożyczka krótkoterminowa (BGK ,oddz. Kielce) : 1 439 830 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych  należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : 2 699 781,23 zł. , z czego : gotówka i depozyty – 990 771,59 zł ; należności wymagalne – 375 218,44; należności pozostałe : 44 510,65 zł.

Łączna kwota zaległości wg  Rb27S wynosi : 276 713,60  zł.

Analizując wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy (art. 5 ust.1 pkt 2 uofp) :

-         W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan  wydatków bieżących wynosi : 64 348,00 zł , a wydatków majątkowych :  4 790 809 ,00 zł.

-         W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonanie wydatków bieżących wynosi : 64 113,61  zł.  , a wykonanie wydatków majątkowych : 4 101 383,44  zł.

-         Zadania są obecnie realizowane bądź planowane do realizacji w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego, z tego :

-         „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów, Brzóstowa, Grójec” (RPO WŚ)– zakończono  IV kw.  2011 roku , a w 2011 roku Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie wydatkował kwotę : 2 455 617,49 ; z tego z dotacji budżetu Miasta i Gminy wydatkowano : 2 181 054,56  zł.

-         „Rewitalizacja  Miasta Ćmielowa” (RPO WŚ)– zakończono w IV kw.  2011 roku , a w 2011 roku wydatkowano kwotę : 1 821 507,15  zł.

-         „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”(RPO WŚ ) : znajdują się w fazie realizacji, a w 2011 roku wydatkowano kwotę : 30 600 zł.

-          „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (RPO WŚ ) : znajdują się w fazie realizacji, a w 2011 roku nie poniesiono wydatków.

-          „Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie” (RPO WŚ)  w 2011 roku wydatkowano kwotę : 41 076,05  zł.

-         Zadanie będące jednorocznym wydatkiem bieżącym  w dziale 853 , rozdziale 85395 to zadanie  współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Jego realizacja ma na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy.  Łącznie na ten cel pozyskano i wydatkowano w bieżącym roku kwotę : 64 113,61  zł.  ; w rozdz.  85395 : 56 313,61  zł., a w rozdz. 85214 : 7 800,00 zł.

-         W 010.01095 w ramach Programu  PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader realizowano zadanie jednoroczne majątkowe :„Zagospodarowanie terenu zbiornika „Topiołki” w zakresie budowy chodnika”(PROW-Leader) zadanie zakończono  w III kwartale 2011 roku za kwotę : 27 145,68 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 :

Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według  budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok wyniósł:  

       6 546 434  zł., z tego :

  -  wydatki majątkowe   :                           6 546 434  zł.,

z tego :

·        600.60016 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie”:

1 453 619 zł

·        720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 197 491 zł.

·        720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968  zł.

·        010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów…”  : 2 498 531 zł.

·        921.92195 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „Rewitalizacja Miasta Ćmielów” : 2 311 825 zł.

 

 

 

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według  budżetu Miasta i Gminy Ćmielów po zmianach w roku budżetowym 2011 na 31.12.2011 r.  wyniósł:   4 855 157 ,00 zł.  z tego :

 

  -  wydatki bieżące  :                                                     64 348,00 zł,

·        853.85395(i 852.85214) PO Kapitał Ludzki , Program „Wspólna sprawa” : 64 348,00 zł,

 

  -  wydatki majątkowe   :                                           4 790 809 ,00 zł. 

·        010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 Leader „Zagospodarowanie terenu zbiornika „Topiołki” w zakresie budowy chodnika” : 27 500 zł.

·        600.60016 RPO WŚ na 2007 –2013 , „Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie”:102 119 zł

·        720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 197 491 zł.

·        720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968  zł.

·        010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów…”  : 2 455 618 zł.

·        921.92195 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „Rewitalizacja Miasta Ćmielów” : 1 923 113 zł.

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

Lp.

Dział rozdział

Podmiot otrzymujący

Kwota dotacji

Wykonanie (udzielenie dotacji)

Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)

1

2

3

4

5

6

1.

600

60014

Powiat Ostrowiecki

Starostwo Powiatowe

200 000

190 769,00

Dotacja celowa

dofinansowanie do „Remontu  dróg powiatowych w 2011 r.”

w ramach porozumienia

2.

600

60014

Powiat Ostrowiecki

Starostwo Powiatowe

50 000

50 000,00

Dotacja celowa

dofinansowanie do remontu odcinków dróg powiatowych  relacji Ćmielów, Ruda Kościelna ,Stoki Duże ,Wólka Pętkowska – I etap”w ramach porozumienia

3.

801

 

80104

Gmina Ostrowiec Św.

20 000,00

16 354,48

Dotacja celowa               

Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów

 

4.

851

85111

Powiat Ostrowiecki

Starostwo Powiatowe

10 000,00

10 000,00

Dotacja celowa

dofinansowanie do  zakupu tomografu do ZOZ w Ostrowcu Św. w ramach porozumienia (wydatek majątkowy)

 

 

Otrzymane dotacje od jst. :

1.      Gmina Bałtów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów : 16 028,72 zł.

2.      Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski(FOGR) : 14 696,32 zł.

 

Gmina Ćmielów nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykaz osób fizycznych , którym w 2011 r. tutejszy organ podatkowy umorzył zaległości w zakresie podatków wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn :

W 2011 r. nie dokonano umorzenia zaległości powyżej 500 zł.

 

Wykaz osób fizycznych  , którym w 2011 r. tutejszy organ podatkowy wyraził  zgodę na umorzenia lub rozłożenia na raty przez Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. :

1.      Wanda Góra  : umorzenie 1 158,50 zł podatku od spadku i darowizn oraz rozłożenie na raty 1 158,50 zł  podatku od spadku i darowizn  - ważny interes strony

2.      Kazimierz Góra  : umorzenie 1 158,50 zł podatku od spadku i darowizn oraz rozłożenie na raty 1 158,50 zł  podatku od spadku i darowizn  - ważny interes strony

3.      Elżbieta Foremniak  : umorzenie 946,50 zł podatku od spadku i darowizn oraz 18 zł. odsetek   - ważny interes strony

4.      Tadeusz Foremniak  : umorzenie 1 076,50 zł podatku od spadku i darowizn oraz 18 zł. odsetek   - ważny interes strony

5.      Cezary Trawiński  : umorzenie 840 zł podatku od spadku i darowizn  - ważny interes strony

6.      Ewa Trawińska  : umorzenie 840 zł podatku od spadku i darowizn  - ważny interes strony

7.      Janusz Król : umorzenie  525  zł. podatku od spadku i darowizn  oraz rozłożenie na raty 14    podatku od spadku i darowizn  - ważny interes strony

8.      Jadwiga Sobieraj : rozłożenie na raty 916 zł. podatku od spadku i darowizn  - ważny interes strony

9.      Genowefa Parcheta : rozłożenie na raty 3 910 zł. podatku od spadku i darowizn  - ważny interes strony.

 

W 2011 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym – pomocy publicznej.

Nie udzielono również ulg w postaci odroczeń bądź rozłożeń na raty zobowiązań podatkowych wobec gminy.

 

Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu w ramach konkursu  zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : 3 000,00 zł. została udzielona : Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św. oraz w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym dotacja celowa w wysokości : 79 667,18  zł. : MKS „Świt” Ćmielów. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

 

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : 278 164,52 zł (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).

 

Ćmielów , 2012-05-30