INFORMACJA  

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2012r. do 30.09.2012r.

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/125/2012 z dnia 26.01.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  20 849 177 zł. , a po stronie wydatków kwotę: 19 834 738  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała nadwyżkę budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  1 014 439 zł.

Plan przychodów wyniósł : 940 547  zł , a plan rozchodów: 1 954 986 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.  

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  III  kwartału  2012 r., to jest do 30.09.2012  roku:

        Planowane  dochody  (po zmianach ) w kwocie: 21 597 971zł., z tego :

        - dochody bieżące :       19 013 444  zł.

        - dochody majątkowe  :   2 584 527  zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości:  16 665 061,71zł. tj. w  55,06  % , z tego :

        - dochody bieżące :          10 080 073 ,21 zł.

        - dochody majątkowe  :     1 612 734 ,62  zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie: 20 263 337zł., z tego :

        - wydatki  bieżące :       18 017 971  zł.

        - wydatki  majątkowe  :   2 245 366 zł.

      Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 13 165 077,56zł.  tj. w  44,87  %, z tego :

        - wydatki  bieżące :       12 741 526,77  zł.

        - wydatki  majątkowe  :    423 550,79   zł.

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowa w wysokości :  3 499 984,15zł. 

Wykonanie przychodów wynosi : 570 229,87 zł. , a rozchodów :  1 826 197,00   zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 647 601,30   zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 547 601,30 zł. oraz kredyt długoterminowy  z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 100 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.