Oś.6220.3.2012                                                                    Ćmielów 29.10.2012r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ĆMIELOWA

 

           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98,poz.1071 ze zm.),   w związku z art. 38  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm./ .w związku z  wnioskiem inwestora Pana Dariusza Skurskiego, Wojnowice 2, 27-440 Ćmielów reprezentowanego przez Panią Anetę Skurską zam. Wojnowice 2, 27-440 Ćmielów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na   ,,Adaptacji budynku gospodarczego na warsztat samochodowy, na działce o numerze 61/3,  Wojnowice 6, 27-440 Ćmielów, woj. świętokrzyskie

W dniu 29.10.2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,adaptacji budynku gospodarczego na warsztat samochodowy, na działce o numerze 61/3,  Wojnowice 6, 27-440 Ćmielów, woj. Świętokrzyskie”.

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z  wydana decyzją , w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,  pokój nr 1, tel. (15) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30,

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza  Ćmielowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W przypadku stron, które powzięły informacje o wydanej decyzji za pośrednictwem niniejszego obwieszczenia bieg terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa  rozpoczyna się po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,

-wywieszenie na terenie miejscowości Wojnowice tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Sołtys wsi Wojnowice)

-wywieszenie na terenie miejscowości Wojciechowice (sołtys wsi)

-zamieszczenie na stronie internetowej BIP