Oś.7624/I/12/10                                                                Ćmielów 24.12.2012r.

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ĆMIELOWA

 

           Działając na podstawie art. 104,105 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98,poz.1071 ze zm.),   w związku z art.71 ust 2 i art. 38  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm./ .w związku z  wnioskiem inwestora  Firmy ,,STALWIT” Hurtownia Stali Adam Witkowski ul. Kcyńska 17A/15, 85-304 Bydgoszcz, polegającego na  :  ,,Odbudowie piętrzenia wody na rzece Kamiennej (w km 50+130) w Ćmielowie z przeznaczeniem do produkcji energii elektrycznej ” w sprawie wydania   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Burmistrz Ćmielowa informuje ,że w dniu 24.12.2012r. została wydana decyzja umarzająca postepowanie administracyjne w powyższej sprawie. Decyzja została wydana w związku z wnioskiem inwestora.

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z  wydana decyzją, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,  pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30,

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza  Ćmielowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,

-wywieszenie na terenie miejscowości Ćmielów  tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia

(Przewodniczący Rad Osiedlowych)

-zamieszczenie na stronie internetowej BIP

-strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie