OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ĆMIELOWA

 

           Działając na podstawie art. 10 § 1 kpa i art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust.1 i art.75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm./

Podaję do publicznej wiadomości , że  do tutejszego Urzędu wpłynęło uzupełnienie do  raportu  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko realizowanego przez inwestora Piotra Romańskiego ul. Okrężna 6, 27-400 Ostrowiec Św.  , dla przedsięwzięcia polegającego na  ,,Remoncie stopnia wodnego na rzece Przepaść w km 2 +

Planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 66 Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2010r. Nr 213, poz.1397 ./,

Procedura udziału społeczeństwa jest przeprowadzana z uwagi na przedłożenie do tutejszego urzędu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ćmielowa.

Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania

opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,

składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,

 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, w terminie do dnia 07.02.2013 r.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.