INFORMACJA  

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2012 do 31. 12. 2012

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/125/2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  20 849 177 zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 19 834 738  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała nadwyżkę budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  1 014 439 zł.

Plan przychodów wyniósł : 940 547  zł , a plan rozchodów : 1 954 986 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.  

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  IV  kwartału  2012 r. , to jest do 31. 12. 2012  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 21 520 527 zł , z tego :

        - dochody bieżące :       19 311 068  zł.

        - dochody majątkowe  :   2 209 459  zł.

       Dochodyzostały wykonany  w wysokości  :  21 362 288,28  zł. tj. w  99,26  % , z tego :

        - dochody bieżące :          19 201 532,96  zł.

        - dochody majątkowe  :     2 160 755 ,32  zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 20 131 096  zł , z tego :

        - wydatki  bieżące :       19 311 068  zł.

        - wydatki  majątkowe  :   1 763 745 zł.

      Wydatkizostały wykonane w wysokości  : 18 370 790,52 zł.  tj. w  91,25  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :       17  072 280,14    zł.

        - wydatki  majątkowe  :    1 298 510,38   zł.

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy w wysokości :  3 499 984,15   zł. 

Plan  przychodów wynosi : 565 555  zł. , a rozchodów :  2 991 497,76   zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 518 812,30 zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 518 812,30 zł. oraz kredyt długoterminowy

 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 000 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.