OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 01 lutego 2013 roku

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

 

Na podstawie art. 50 ust. l i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się , że na wniosek PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o w dniu 27 stycznia 2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie odcinka linii napowietrznej NN, budowie linii SN oraz budowie stacji SN/NN w miejscowości Jastków gmina Ćmielów

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Jastków nr 779, 119, 120, 121, 123, 127, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 135, 766, 136, 137, 768,138/1, 308, 316, 412, 413, 414, 415, 419, 420/2, 422, 424, 425, 427/1, 436, 442, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600,

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o w której imieniu występuje pełnomocnik Pan Tomasz Maślanka - z dnia 27 grudnia 2012r. uzupełnionego w dniu 28 stycznia 2013r.

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.