INFORMACJA 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2013 do 30. 03. 2013
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/201/2013z dnia 24.01.2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  20 344 199  zł., a po stronie wydatków kwotę  : 21 287 525  zł.
 Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  943 326  zł.,
Plan przychodów wyniósł : 1 500 633  zł, a plan rozchodów : 557 307 zł,
Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 500 000 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 1 000 633 zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.
Na  koniec  I  kwartału  2013 r. , to jest do 30. 03. 2013  roku  :
        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 20 062 067 zł , z tego :
        - dochody bieżące :       18 654 035  zł.
        - dochody majątkowe  :   1 408 032  zł.
       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  5 453 545,80  zł. tj. w  27,18  % , z tego :
        - dochody bieżące :          5 452 082,40  zł.
        - dochody majątkowe  :           1 463,40  zł.
        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 21 205 393  zł , z tego :
        - wydatki  bieżące :       18 338 407  zł.
        - wydatki  majątkowe  :   2 866 986 zł.
      Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 4 808 361,09  tj. w  22,68  % . z tego :
        - wydatki  bieżące :          4 793 501,09    zł.
        - wydatki  majątkowe  :         14 860,00   zł.
       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 1 143 326 zł.
       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy       w wysokości :  645 184,71   zł. 
Plan  przychodów wynosi : 1 658 482  zł. , a rozchodów :  515 156   zł.
Plan  przychodów wynosi : 1 654 858,08  zł. , a rozchodów :  128 789   zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 390 023,30 zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 490 023,30 zł. oraz kredyt długoterminowy
 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 1 900 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.