INFORMACJA  ROCZNA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2012 do 31. 12. 2012
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 (Dz. U. Nr 157, poz.1240)
       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/125/2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  20 849 177 zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 19 834 738  zł.
 Podjęta uchwała przewidywała nadwyżkę budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  1 014 439 zł.
Plan przychodów wyniósł : 940 547  zł , a plan rozchodów : 1 954 986 zł.
Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych. 
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.
Na  koniec  IV  kwartału  2012 r. , to jest do 31. 12. 2012  roku  :
        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 21 520 527 zł , z tego :
        - dochody bieżące :       19 311 068  zł.
        - dochody majątkowe  :   2 209 459  zł.
       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  21 423 175,25  zł. tj. w  99,55  % , z tego :
        - dochody bieżące :          19 262 419,93  zł.
        - dochody majątkowe  :     2 160 755 ,32  zł.
        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 20 131 096  zł , z tego :
        - wydatki  bieżące :       18 367 351  zł.
        - wydatki  majątkowe  :   1 763 745 zł.
      Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 18  370 790,52 zł.  tj. w  91,26  % . z tego :
        - wydatki  bieżące :       17  072 280,14    zł.
        - wydatki  majątkowe  :    1 298 510,38   zł.
       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy w wysokości :  3 052 384,73   zł.  , która w większości została przeznaczona na spłatę zobowiązań w kwocie : 1 954 986 zł oraz zabezpieczenie środków finansowych na realizację kluczowej inwestycji służącej rozwojowi gminy Ćmielów , jaką jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 755.
       Plan  przychodów wyniósł : 565 555  zł. , a plan  rozchodów :  1 954 986   zł., odpowiednio wykonanie przychodów wyniosło : 570 229,87 zł.  , a wykonanie rozchodów : 1 954 986   zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 518 812,30 zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 518 812,30 zł. oraz kredyt długoterminowy
 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 000 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych  należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : 3 413 060,50 zł. , z czego : gotówka i depozyty – 2 171 572,57 zł.; należności wymagalne –1 206 106,89 zł.; należności pozostałe : 35 381,04 zł.   Łączna kwota zaległości wg  Rb27S wynosi : 279 373, 94  zł.

 

 


Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy (art. 5 ust.1 pkt 2 uofp) :
     W okresie sprawozdawczym w planie wykonania dochodów należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :
1. Na 31.12.2012 roku plan i wykonanie dochodów  przeznaczonych na wydatki  na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :
   -  Plan dochodów bieżących                   :       98 526 ,00 zł. ;
      Wykonanie dochodów bieżących        :       92 747,94  zł. 
   -  Plan dochodów majątkowych              : 1 597 596 ,00 zł. ;
      Wykonanie dochodów majątkowych   : 1 589 522, 70  zł.

     W okresie sprawozdawczym w planie wykonania wydatków należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :
  -  W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan  wydatków bieżących wynosi : 136 943,00 zł,  a plan wydatków majątkowych : 112 648 ,00 zł.
  -  Wykonanie wydatków bieżących : 120 217,32 zł. (87,78 % wykonania do plan wydatków bieżących) , a wykonanie wydatków majątkowych : 100 338,76 zł. (89,07 % wykonania do plan wydatków majątkowych ).
  - W ramach wydatków bieżących realizowano :
• w dziale 853 , rozdziale 85395 to zadanie  jednoroczne współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Jego realizacja miała  na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy.  Łącznie na ten cel zaplanowano  wydatkować w 2012 roku w dziale 853 , rozdziale 85395  kwotę : 85 343,00  zł , a w dziale 852 ,w rozdziale 85214 kwotę : 6 600,00 zł. Łącznie wydatkowano w 2012 roku w dziale 853 , rozdziale 85395  kwotę : 84 318,79  zł , a w dziale 852 ,w rozdziale 85214 kwotę : 6 600,00 zł.
• w dziale 010 , rozdziale 01095  to zadanie roczne pod nazwą realizowane w ramach Programu  PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 :„Leader” po nazwą :  „Remont świetlicy wiejskiej w m. Stoki Małe”; zaplanowano wydatkować kwotę :  45 000,00 zł. Wydatkowano w 2012 roku kwotę : 29 298,53  zł.
     - W ramach wydatków  majątkowych realizowano :
• w dziale 010 , rozdziale 01095  to zadanie wieloletnie  realizowane w ramach Programu  PROW na 2007 – 2013  pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach:  Brzóstowa , Grójec i Piaski Brzóstowskie" (2011-2014)"  ”; zaplanowano wydatkować kwotę :  70 648 ,00 zł. Wydatkowano w 2012 roku kwotę : 70 647,40  zł.
• w dziale 010 , rozdziale 01095  to zadanie roczne pod nazwą realizowane w ramach Programu  PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 :„Leader” po nazwą :  „Wykonanie placu zabaw na działce nr ew.555/2 w Ćmielowie” ; zaplanowano wydatkować kwotę :  32 000 ,00 zł. Wydatkowano w 2012 roku kwotę : 29 691,36  zł.
• 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Plan : 5 000,00  zł. , wykonanie w 2012 r. : 0 zł.
• 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Plan : 5 000,00  zł. , wykonanie w 2012 r. : 0 zł.
Zmiany w planie wydatków na realizację programy  finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3  ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2012.
I. Pierwotny plan wydatków według Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/125/2012 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według  budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok wyniósł:  
       497 094,00 zł.  ( wszystko wydatki majątkowe )  , z tego :
• 010.01010 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów…”  : 153 000 zł. , w tym  UE : 0,00.
• 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 259 126 zł. , w tym  UE : 213 083,00.
• 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968  zł. , w tym  UE : 65 085,00.
II. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według  budżetu Miasta i Gminy Ćmielów po zmianach w roku budżetowym 2012  na 31.12 .2012  r .  wyniósł:   249 591, 00 zł.  z tego :
  -  wydatki bieżące :                                                     136 943,00 zł,
• 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader”- „Remont świetlicy wiejskiej w m. Stoki Małe”  : 45 000 zł. , w tym  UE : 21 428 ,00.
• 853.85395(852.85214) PO Kapitał Ludzki , Program „Wspólna sprawa”  : 91 943 zł. , w tym  UE : 73 221,57.
  -  wydatki majątkowe   :                                           112 648 ,00 zł.
• 010.01010 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów…”  : 70 648,00 zł. , w tym  UE : 0 ,00.
• 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader”-„Wykonanie placu zabaw na działce nr ew.555/2 w Ćmielowie”  : 32 000 zł. , w tym  UE : 12 464 ,00.
• 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 5 000,00  zł. , w tym  UE : 3 924  ,00.
• 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 5 000,00  zł. , w tym  UE : 3 924 ,00.

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

Lp.

Dział rozdział

Podmiot otrzymujący

Kwota dotacji

Wykonanie (udzielenie dotacji)

Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)

1

2

3

4

5

6

1.       3.

600

60013

Województwo Świętokrzyskie 

 

30 000

0,00

Dotacja celowa

dofinansowanie do dróg wojewódzkich w ramach porozumienia (wydatek majątkowy)

2.       4.

600

60014

Powiat Ostrowiecki

 

140 000

139 999,96

Dotacja celowa

dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych w ramach porozumienia(wydatek majątkowy)

3.       5.

600

60014

Powiat Ostrowiecki

 

32 867

32 866,98

Dotacja celowa

dofinansowanie do remontu  dróg powiatowych w ramach porozumienia

4.       10.

801

 

80104

Gmina Bodzechów

Gmina Ostrowiec Św.

30 000

27 622,78

Dotacja celowa               

Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów

5.       11.

801

80195

Gmina Bodzechów

 

5 200

5 062,74

Dotacja celowa               

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ćmielów do  placówek oświatowych

6.       12.

851

85111

Powiat Ostrowiecki

 

7 500

7 500,00

Dotacja celowa               

Dofinansowanie zakupu aparatu do hemodializy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. (wydatek majątkowy)

7.       13.

852

85219

Gmina Ostrowiec Św.

5 500

5 500,00

Dotacja celowa               

Pokrycie części kosztów obsługi informatycznej oprogramowania POMOST

O G Ó Ł E M

251 067

218 552,46

 

 

Otrzymane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego  :

1. Gmina Bałtów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów : 17 776,00 zł.
2. Gmina Bodzechów  : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bodzechów : 6 081,90 zł.
3. Gmina Ostrowiec Św.  : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Ostrowiec Św.   : 6 578,88  zł.
4. Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski(FOGR) : 30 000,00  zł.

Gmina Ćmielów nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykaz osób fizycznych i prawnych  którym w 2012 r. tutejszy organ podatkowy umorzył zaległości w zakresie podatków wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn :
Dokonano umorzenia zaległości w zakresie podatków  powyżej 500 zł. :

1. Lech Rutkowski  - Umorzenie zaległości w zakresie podatków  w wysokości : 4 548 zł. - ważny interes strony
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Ćmielowie zaległości w zakresie podatków  w wysokości : 1 846 zł. - ważny interes strony
3. Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego - Ćmielów zaległości w zakresie podatków  w wysokości : 806  zł. - ważny interes strony
4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Boria… : umorzenie zaległości kwoty głównej oraz odsetek za dzierżawę budynku w Podgórzu : 517 zł.
Dokonano rozłożeń na raty zobowiązań podatkowych wobec gminy :
1. Lidia Dróżdż- ważny interes strony
Wykaz osób fizycznych  , którym w 2012 r. tutejszy organ podatkowy wyraził  zgodę na umorzenia lub rozłożenia na raty przez Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. :
1.   Ewa Pękalska  : rozłożenie na raty podatku od spadku i darowizn w kwocie 1 800,00 zł
      wraz z odsetkami - ważny interes strony
2. Elżbieta Rusak  : rozłożenie na raty podatku wraz z odsetkami od czynności cywilnoprawnych  z tytułu zniesienia współwłasności  w kwocie : 692 ,00 zł. - ważny interes strony

W 2012 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym pomocy publicznej.

Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu w ramach konkursu  zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : 5 000,00 zł. została udzielona : Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św. oraz w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym dotacja celowa w wysokości : 80 000,00  zł. : MKS „Świt” Ćmielów. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).
Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Domu Kultury im. W. Gombrowicza  i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie : 376 000 zł.
Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : 303 721,94  zł (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).