Uchwała Nr 31/2013 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek terytorialnego i objaśnieniami.