ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH  DOKUMENTACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI


           Stosownie do  art. 10 § 1  kpa organ zawiadamia strony ,iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  ,,Remont stopnia wodnego na rzece Przepaść w km 2 +230”   z wniosku inwestora  Piotr Romański ul.Okrężna 6,27-400 Ostrowiec Św .
Przedsięwzięcie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w Ostrowcu Świętokrzyskim postanowieniem nr.SE.V-4471/6/ED/12  z dnia 08.07.2013 r. , natomiast nie uzgodniono warunków realizacji przedsięwzięcia  przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  postanowieniem  nr.WOO-II.4242.60.2012.PW.4  z dnia 03.07.2013 r. 
 Z materiałami sprawy strony mogą się  zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka  40,27-440 Ćmielów ,pok.nr.1 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na terenie miejscowości Ćmielów  tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Przewodniczący Rad Osiedlowych)
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP

Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie
3.A/a