Oś.6220.2.2013   

                                                  
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

           Działając na podstawie art. 61 § 1 i  49 kpa i art.33 ust.1, art. 73 ust.1 oraz art. 71 ust.2 pkt 2 i art.74 ust.1 ,art.75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze  zm./ zawiadamiam, że na wniosek  Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72,
25-602 Kielce, reprezentowanego przez pełnomocnika  Pana Grzegorza Rodak, Neoinvest  Sp. z o.o., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce,  Burmistrz Ćmielowa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  ,,Budowie  obwodnicy Ćmielowa’’ zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski-Ożarów długości ok. 5,100 km od km ok. 7+370 (km wyłączenia proj. odcinka z drogi wojewódzkiej) do km ok. 12+124,50 (km włączenia proj. odcinka drogi do drogi wojewódzkiej) .Inwestycja położona jest na terenie województwa świętokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego, Gminy Ćmielów.
Planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2010r. Nr 213, poz. 1397 /, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ćmielowa. 
Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania
opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy,
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,
 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, w terminie do dnia 21.08.2013r.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na słupach ogłoszeniowych
-wywieszenie na terenie miejscowości Ćmielów  tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Przewodniczący Rad Osiedlowych)
-wywieszenie na terenie miejscowości Brzóstowa,Jastków,Wólka Wojnowska,Krzczonowice
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP

Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Pełnomocnik
3.Strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie
4.A/a