INFORMACJA  

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2013 do 30. 09. 2013

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/201/2013z dnia 24.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  20 344 199  zł., a po stronie wydatków kwotę  : 21 287 525  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  943 326  .,

Plan przychodów wyniósł : 1 500 633  , a plan rozchodów : 557 307 zł,

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 500 000 oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 1 000 633 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  III  kwartału  2013 r. , to jest do 30. 09. 2013  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 21 568 730  , z tego :

        - dochody bieżące :       20 030 326  zł.

        - dochody majątkowe  :   1 538 404  zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  15 454 404,34 zł. tj. w  71,65  % , z tego :

        - dochody bieżące :           15 320 326,22  zł.

        - dochody majątkowe  :         134 078,12  zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  23 318 730  , z tego :

        - wydatki  bieżące :       19 852 212  zł.

        - wydatki  majątkowe  :   3 466 518 zł.

      Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 14 145 480,97  tj. w  60,66  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :          13 518 799,75    zł.

        - wydatki  majątkowe  :         626 681,22   zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 1 750 000 zł.

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowa w wysokości :  1 410 041,38   zł. 

Plan  przychodów wynosi : 2 265 156 zł. , a rozchodów :  515 156   zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 1 667 619,38  zł. , a rozchodów :  3865 367  zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 132 445,30 zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota :

432 445,30 zł. oraz kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : 1 700 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

 

Ćmielów, 2013.10.30.