INFORMACJA  ROCZNA

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2013 do 31. 12. 2013

 

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/201/2013z dnia 24.01.2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 
20 344 199  zł., a po stronie wydatków kwotę  : 21 287 525  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  943 326  .,

Plan przychodów wyniósł : 1 500 633  , a plan rozchodów : 557 307 zł,

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 500 000 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 1 000 633 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  IV  kwartału  2013 r. , to jest do 31. 12. 2013  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 21 851 456  , z tego :

        - dochody bieżące :       20 344 058  zł.

        - dochody majątkowe  :   1 507 398  zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  20 592 735,49  zł. tj. w  94,24  % , z tego :

        - dochody bieżące :           19 930 620,66  zł.

        - dochody majątkowe  :         662 114,83  zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  23 601 456 , z tego :

        - wydatki  bieżące :       20 181 683  zł.

        - wydatki  majątkowe  :   3 419 773 zł.

      Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 20 186 787,96  tj. w  85,53  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :             18 342 460,70    zł.

        - wydatki  majątkowe  :         1 844 327,26   zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 1 750 000 zł.

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy                                  w wysokości :  405 947,53   zł. 

Plan  przychodów wynosi : 2 265 156 zł. , a rozchodów :  515 156   zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 1 667 619,38  zł. , a rozchodów :  515 156   zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 003 656 ,30 zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 403 656,30 zł. oraz kredyt długoterminowy

 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 1 600 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : 3 028 536,79 zł. , z czego : gotówka i depozyty – 1 601 735,98 zł.; należności wymagalne –1 385 352,19.; należności pozostałe : 41 448,62 zł.

Łączna kwota zaległości wg  Rb27S wynosi : 271 317, 70  zł.

  Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy (art. 5 ust.1 pkt 2 uofp) :

1. Na 31.12.2013 roku plan i wykonanie dochodów  przeznaczonych na wydatki  na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :

   -  Plan dochodów bieżących                   :       176 164 ,06 zł. ;

      Wykonanie dochodów bieżących        :       160 074,72 zł.          

   -  Plan dochodów majątkowych              :       778 909, 00 zł. ;

      Wykonanie dochodów majątkowych   :       498 200, 79  zł.

 

2. Na 31.12.2013 roku plan i wykonanie wydatków  przeznaczonych na wydatki  na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :

  -  W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan  wydatków bieżących wynosi : 210 670,40 zł,  a plan wydatków majątkowych : 1 115 798 ,00 zł.

  -  Wykonanie wydatków bieżących : 199 884, 51zł. (94,88  % wykonania do plan wydatków bieżących) , a wykonanie wydatków majątkowych : 767 123,35 zł. (68,75 % wykonania do plan wydatków majątkowych ).

  - W ramach wydatków bieżących realizowano :

·         w dziale 853 , rozdziale 85395 to zadanie  jednoroczne współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki pn. „Program partnerski "Wspólna sprawa" . Jego realizacja miała  na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy.  Łącznie na ten cel zaplanowano  wydatkować w 2012 roku w dziale 853 , rozdziale 85395  kwotę 114 734,00   , a w dziale 852 ,w rozdziale 85214 kwotę : 9100,00 zł. Łącznie wydatkowano w 2013 roku w dziale 853 , rozdziale 85395  kwotę : 114 237,32   , a w dziale 852 ,w rozdziale 85214 kwotę : 9 100,00 zł.

·         w dziale 010 , rozdziale 01095  to zadanie roczne pod nazwą realizowane w ramach Programu  PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 :„Leader” po nazwą :  "Remont zabytkowej kapliczki przy ul. Zamkowej w Ćmielowie" zaplanowano wydatkować kwotę :  24 689,00 zł. Wydatkowano w 2013 roku kwotę : 14 399,79  zł.

·         w dziale 801 , rozdziale 80195 to zadanie  wieloletnie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja nauczania w Gminie Ćmielów szansą na równy start w przyszłość". Zaplanowano  wydatkowanie w 2013 roku kwocie  62 147,40 zł , a wydatkowano w 2013 roku kwotę : 62 147,40 zł.  

     - W ramach wydatków  majątkowych realizowano :

·           w dziale 010 , rozdziale 01095  to zadanie wieloletnie  realizowane w ramach Programu  PROW na 2007 – 2013  pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach:  Brzóstowa , Grójec i Piaski Brzóstowskie" (2011-2014)" . W 2013 roku zaplanowano wydatkować kwotę :  738 717zł. Wydatkowano w 2013 roku kwotę :          738 716,18 zł.

·           w dziale 010 , rozdziale 01095  to zadanie roczne pod nazwą realizowane w ramach Programu  PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 :„Leader” po nazwą :  „Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 867 w Ćmielowie”  zaplanowano wydatkować kwotę :  30 000,00 zł. Wydatkowano w 2013 roku kwotę : 28 407,17  zł.

·           720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Plan : 262 113,00  zł. , wykonanie w 2013 r. : 0 zł.

·           720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

        Plan : 84 968zł. , wykonanie w 2013 r. : 0 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programy  finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3  ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2013.

I. Pierwotny plan wydatków według Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie                                         Nr XXIV/201/2013 z dnia 24.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według  budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 rok wyniósł:  

       1 174 360 ,00 zł.  ( wszystko wydatki majątkowe ) 

z tego :

·         010.01010 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów…”  : 803 462 zł. , w tym  UE : 519 900,00.

·         010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader”- „Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 867 w Ćmielowie”    : 25 840 zł. , w tym  UE : 16 807 ,00.

·         720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 260 090 zł. , w tym  UE : 214 229,00.

·         720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968  zł. , w tym  UE : 65 085,00

II. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według  budżetu Miasta i Gminy Ćmielów po zmianach w roku budżetowym 2013  na 31.12 .2013  r .  wyniósł:   1 326 468,40 zł.  z tego :

  -  wydatki bieżące :                                                     210 670,40  zł,

·         010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader”- "Remont zabytkowej kapliczki przy ul. Zamkowej w Ćmielowie": 24 689 zł. , w tym  UE : 15 592,66 zł.

·         801.80195 PO Kapitał Ludzki , Program "Indywidualizacja nauczania w Gminie Ćmielów szansą na równy start w przyszłość": 62 147,40 zł. , w tym  UE : 52 825,29 zł.

·         853.85395(852.85214) PO Kapitał Ludzki , Program „Wspólna sprawa”  : 123 834 zł. , w tym  UE : 93 475, 30 zł.

  -  wydatki majątkowe   :                                           1 115 798 ,00 zł.

·         010.01010 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów…”  : 738 717,00 zł. , w tym  UE : 439 243 ,00.

·         010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader”- „Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 867 w Ćmielowie”    : 30 000 zł. , w tym  UE : 16 807 ,00.

·         720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 262 113,00  zł. , w tym  UE : 215 623,00.

·         720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968,00  zł. , w tym  UE : 65 085,00.

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

 

Lp.

Dział rozdział

Podmiot otrzymujący

Kwota dotacji

Wykonanie (udzielenie dotacji)

Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)

1

2

3

4

5

6

1.

600

60013

Województwo Świętokrzyskie

 

329 000,00

0,00

Dotacja celowa

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755: Ostrowiec-Ożarów-PT (wydatek majątkowy)

 

2.

600

60013

Województwo Świętokrzyskie

 

500 000,00

500 000,00

Dotacja celowa

„Przebudowa  drogi wojewódzkiej Nr 755  Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów. Etap II na odcinku od km 8+268,85 do km 9+036,60 w m. Ćmielów wraz z budową odwodnienia  (kanalizacji deszczowe).” (wydatek majątkowy)

3.

600

60013

Województwo Świętokrzyskie

 

100 000,00

0,00

Dotacja celowa

Remont  drogi wojewódzkiej Nr 755: Ostrowiec-Ożarów      w m. Ćmielów

4.

600

60014

Powiat Ostrowiecki

 

30 000

0,00

Dotacja celowa

dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych w ramach porozumienia(wydatek majątkowy)

5.

600

60014

Powiat Ostrowiecki

 

20 000

0,00

Dotacja celowa

dofinansowanie do remontu  dróg powiatowych w ramach porozumienia

6.

801

 

80104

Gmina Bodzechów

Gmina Ostrowiec Św.

30 000

28 842,60

Dotacja celowa               

Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów

7.

801

80195

Gmina Ostrowiec Św.

18 000

15 911,91

Dotacja celowa               

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ćmielów do  placówek oświatowych

O G Ó Ł E M

1 027 000,00

544 754,51

 

 

 

Otrzymane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego  :

 

1.      Gmina Bałtów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów : 16 361,48 zł.

2.      Gmina Bodzechów  : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bodzechów : 18 696,76 zł.

3.      Gmina Ostrowiec Św.  : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Ostrowiec Św.   : 3 554,16  zł.

4.      Gmina Tarłów  : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Ostrowiec Św.   : 2 142,34  zł.

5.      Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski(FOGR) : 20 000,00  zł.

 

Gmina Ćmielów nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

 

Wykaz osób fizycznych i prawnych  którym w 2013 r. tutejszy organ podatkowy umorzył zaległości w zakresie podatków wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn :

Dokonano umorzenia zaległości w zakresie podatków  powyżej 500 zł. :

1.      Henryk Siemieniuch  - Umorzenie zaległości w zakresie podatków  w wysokości : 673 zł. - ważny interes strony

2.      Maciej  Chmiel - Umorzenie zaległości w zakresie podatków  w wysokości : 533 zł. - ważny interes strony

 

W 2013 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym pomocy publicznej.

 

Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu w ramach zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : 5 000,00 zł. została udzielona : Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św. oraz w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym dotacja celowa w wysokości : 74 120,89 zł. : MKS „Świt” Ćmielów. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Domu Kultury im. W. Gombrowicza  i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie : 382 300 zł.

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : 303 139,13   (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).