<>OBWIESZCZENIE
z dnia 3 września 2014r.
o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Brzóstowa, oraz strategicznej oceny oddziaływania przedmiotowego opracowania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2012r  poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1-5, art.40 i art.41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ćmielowie Uchwały Nr XLII/324/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/178/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 sierpnia 2005 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2005 r. Nr 261, poz. 3210 oraz o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana przeznaczenia obszaru ograniczonego od północy torami kolejowymi, od południa drogą wojewódzką nr 755, od zachodu działką nr 527 i od wschodu działką nr 530 -  z terenu łąk i pastwisk (RZ) na mieszkalnictwo zagrodowe i jednorodzinne (MR-MN)

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów na piśmie, do protokółu lub drogą mailową bez wymaganego podpisu elektronicznego na adres urzad@cmielow.pl do dnia 02 października 2014r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ćmielowa. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek do projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów do dnia 02 października 2014r.