Znak: ZP.2710.1.2015                                                                                  Ćmielów dn. 23/01/2015r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: ZP.2710.1.2015

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.2710.1.2015 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa paliw płynnych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie”  Numer ogłoszenia: 4959 - 2015; data zamieszczenia: 14/01/2015r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.2710.1.2015 na „Dostawę paliw płynnych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie”  Numer ogłoszenia: 4959 - 2015; data zamieszczenia: 14/01/2015r.

 

I. W postępowaniu wpłynęła jedna następująca oferta:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt w  kryterium cena – 80%

Liczba pkt w kryterium upust cenowy -20%

Łączna punktacja

1

Marianna Chodakowska Firma Handlowo – Usługowa ul. Skała 5, 27-440 Ćmielów

80

20

100

II.    Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty tj. oferty nr 1 złożonej przez: Marianna Chodakowska Firma Handlowo – Usługowa ul. Skała 5, 27-440 Ćmielów. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 137.660,00zł. oraz upust cenowy w wysokości 0,02zł.

Uzasadnienie wyboru:

Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.