INFORMACJA 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2014 do 31. 12. 2014

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXV/268/2014 z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2014 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 
20 169 071   zł., a po stronie wydatków kwotę  : 21 927 071   zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  1 758 000  ,

Plan przychodów wyniósł : 2 273 156  , a plan rozchodów : 515 156 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:             1 200 000  oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 558 000  zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  IV  kwartału  2014 r. , to jest do 31. 12. 2014  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 23 058 069,00 zł , z tego :

        - dochody bieżące :        20 693 569,00  zł.

        - dochody majątkowe  :   2 364 500, 00  zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  21 478 071,00  zł. tj. w  93,15  % , z tego :

        - dochody bieżące :              20 243 529,17  zł.

        - dochody majątkowe  :         1 234 541,83  zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 25 146 457,00 , z tego :

        - wydatki  bieżące :        20 764 424,00  zł.

        - wydatki  majątkowe  :   4 382 033,00  zł.

      Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 22 111 738,27  tj. w  87,93  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :         19 239 120,83zł.

        - wydatki  majątkowe  :    2 872 617,44    zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 2 088 388 zł.

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła deficyt budżetowy                         w wysokości :  633 667,27   zł. 

Plan  przychodów wynosi : 2 603 544,00  ,, a rozchodów :  515 156,00   zł.

Wykonanie  przychodów wynosi : 1 730 388,21  zł. , a rozchodów :  515 156,00   zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 1 688 500 ,30 zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 288 500,30 zł. oraz kredyt długoterminowy

 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 1 400 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.