Znak: I.2710.1.2015                                                                         Ćmielów dn. 15/04/2015r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.2710.1.2015

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.2710.1.2015 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych” (Nr ogłoszenia w BZP: 40731-2015; data zamieszczenia: 24/03/2015).

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

          Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak:  I.2710.1.2015 na „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych” (Nr ogłoszenia w BZP: 40731-2015; data zamieszczenia: 24/03/2015).

 

I. W postępowaniu wpłynęło trzy następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(max. 97%)

Kryterium termin wykonania poszczególnych zleceń

(max. 3%)

Łączna punktacja

1

„DROGMAR” s.c. Mariusz Godzina, Piotr Podeszwa, ul. Jana Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Św.

25.215,00

63,87

3

66,87

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót drogowych  Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św.

22.078,50

72,95

3

75,95

3

„DROMAR” R.L. Bożek,  ul. Józefa  Gulińskiego 9A, 27-400 Ostrowiec Św.

16.605,00

97

3

100

II.    Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty tj. oferty nr 3 złożonej przez: „DROMAR” R.L. Bożek. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 16.605,00zł. (słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięć złotych brutto) oraz termin wykonania poszczególnych zleceń 9 dni i poniżej (cena – 97%, termin wykonania poszczególnych zleceń  – 3%)

III. Uzasadnienie wyboru:

Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.