Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 23/2015 z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5.186.000 euro znak: I.2710.I.2015 pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:.