Znak: I.2710.2.2015                                                                         Ćmielów dn. 15/05/2015r.

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.2710.2.2015

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.2710.2.2015 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg gminnych” (Nr ogłoszenia w BZP: 57833-2015; data zamieszczenia: 23/04/2015).

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

      Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak:  I.2710.2.2015 pn. „Przebudowa dróg gminnych” (Nr ogłoszenia w BZP: 57833-2015; data zamieszczenia: 23/04/2015).

 

I. W postępowaniu wpłynęło osiem następujących ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(max. 97%)

Kryterium gwarancja (max. 3%)

Łączna punktacja

1

DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko – Kamienna

924.342,03

57,54

1,00

58,54

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul. 17-go Stycznia 11, 27-200 Starachowice

677.225,91

78,54

1,00

79,54

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  „DROKAM” Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

548.374,02

97,00

2,00

99,00

4

BUDROMOST –STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock

691.994,86

76,86

1,00

77,86

5

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc

587.662,36

90,51

1,00

91,51

6

PBI Infrastruktura  Spółka Akcyjna 23-200 Kraśnik ul. Kolejowa 10E

552.740,60

96,23

1,00

97,23

7

DROMAR R.L. Bożek ul. Gulińskiego 9a, 27-400 Ostrowiec Św.

590.198,28

90,12

3,00

93,12

8

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św.

923.403,30

57,60

1,00

58,60

II.    Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3 złożonej przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 548.374,02zł. (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote i dwa grosze brutto) oraz termin gwarancji jakości wynoszący 72 miesiące. (kryteria oceny ofert: cena – 97%, gwarancja – 3%)

III. Uzasadnienie wyboru:

Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.