Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 38/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 5.186.000 euro zank: I.2710.2.2015 pn.:"Przebudowa dróg gminnych".