INFORMACJA 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2015 do 30. 06. 2015

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr  IV /18 / 2015 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2015  rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  20 837 891  zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 22 522 735  zł.

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  1 684 844,00  ,

Plan przychodów wyniósł : 2 300 000  , a plan rozchodów : 615 156zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:             510 000 oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 1 790 000 ,00zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  II  kwartału  2015 r. , to jest do 30. 06. 2014  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 21 755 267,47 zł , z tego :

        - dochody bieżące :        19 984 618,47 zł.

        - dochody majątkowe  :   1 770 649, 00  zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  11 552 540,03  zł. tj. w  53,10 % , z tego :

        - dochody bieżące :           11 069 911,95  zł.

        - dochody majątkowe  :         482 628,08  zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 23 515 579,47 , z tego :

        - wydatki  bieżące :       20 223 542,47 zł.

        - wydatki  majątkowe  :   3 292 037,00  zł.

      Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 11 519 421,99  tj. w  48,98  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :          10 190 315,43    zł.

        - wydatki  majątkowe  :      1 329 106,56   zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 1 760 312,00  zł,

       Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy       w wysokości :  33 118 ,04  zł. 

Plan  przychodów wynosi : 2 357 468,00  ,, a rozchodów :  615 156,00   zł.

Wykonanie  przychodów wynosi : 585 467,59  zł. , a rozchodów :  257 578,00   zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 1 930 922,30 zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 230 922,30 zł. , kredyt długoterminowy

 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 1 200 000,00 zł. oraz kredyt krótkoterminowy

 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 500 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.