Znak: I.2710.5.2015                                                                    Ćmielów dn. 11/08/2015r.

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.2710.5.2015

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.2710.5.2015 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg gminnych” (Nr ogłoszenia w BZP: 177366-2015; data zamieszczenia: 15/07/2015).

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

      Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak:  I.2710.5.2015 pn.: „Przebudowa dróg gminnych” (Nr ogłoszenia w BZP: 177366-2015; data zamieszczenia: 15/07/2015).

 

I. W postępowaniu wpłynęło cztery następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(max. 97%)

Kryterium gwarancja (max. 3%)

Łączna punktacja

1

DROMAR R.L. Bożek ul. Gulińskiego 9a, 27-400 Ostrowiec Św.

359.016,83

76,06

3

79,06

2

TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc

327.999,65

83,26

1

84,26

3

PBI Infrastruktura  Spółka Akcyjna 23-200 Kraśnik ul. Kolejowa 10E

281.549,98

97

1

98

4

DROGMAR s.c. Mariusz Godzina, Piotr Podeszwa, ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

326.407,92

83,66

3

86,66

II.    Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty tj. oferty nr 3 złożonej przez: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna 23-200 Kraśnik ul. Kolejowa 10E. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 281.549,98zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy brutto) oraz termin gwarancji jakości wynoszący 60 miesięcy. (kryteria oceny ofert: cena – 97%, gwarancja – 3%)

III. Uzasadnienie wyboru:

Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.