Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 52/2015 z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 207.000 euro znak: I.2710.4.2015 pn.: Dostosowanie pomieszczeń oraz doposażenie placu zabaw oddziału przedszkolego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzóstowej w ramach realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01-26-001/15 pn.: "Modernizacja oddziału przedszkolego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzóstowej ".