Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 59/2015 z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5.186.000 znak:I.2710.5.2015 pn.: "Przebudowa dróg gminnych".