Znak: I.2710.6.2015                                                                         Ćmielów dn. 26/08/2015r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.2710.6.2015

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.2710.6.2015 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg gminnych- III” (Nr ogłoszenia w BZP: 201910-2015; data zamieszczenia: 07/08/2015r.).

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

      Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak:  I.2710.6.2015 pn.: „Przebudowa dróg gminnych - III” (Nr ogłoszenia w BZP: 201910-2015; data zamieszczenia: 07/08/2015r.).

 

I. W postępowaniu wpłynęło cztery następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(max. 97%)

Kryterium gwarancja (max. 3%)

Łączna punktacja

1

PBI Infrastruktura  Spółka Akcyjna 23-200 Kraśnik ul. Kolejowa 10E

222.891,56

73,63

1

74,63

2

PHU „TOPEKO” Sławomir Turbakiewicz ul. Józefa. Gulińskiego 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

271.310,15

60,49

1

61,49

3

Przedsiębiorstwo Budowlane  „DROGBUD” Radosław Malec, Stanisław Wójcik, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

169.200,26

97,00

2

99,00

4

DROMAR R.L. Bożek ul. Józefa Gulińskiego 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

204.574,67

80,22

3

83,22

II.    Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty tj. oferty nr 3 złożonej przez: Przedsiębiorstwo Budowlane  „DROGBUD” Radosław Malec, Stanisław Wójcik Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 169.200,26zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych i dwadzieścia sześć groszy brutto) oraz termin gwarancji jakości wynoszący 72 miesiące. (kryteria oceny ofert: cena – 97%, termin gwarancji – 3%)

III. Uzasadnienie wyboru:

Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.