Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 91/2015 z dnia 01 października 2015 r. w sprawie: określenia formy i zakresu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.