OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 26 listopada 2015 roku

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ćmielów z dnia 29 września 2015r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie wodociągu rozdzielczego z rur PVC 110-90 mm w miejscowości Przeuszyn Gmina Ćmielów na działkach nr 72, , 101/4, 101/6, 101/7, 135, 143, 171, 177 w dniu 2015-11-17  została wydana decyzja  znak UAN.6733.3.2015 Nr 3/2015.
Z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.