INFORMACJA 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2016 do 31. 03. 2016

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr  XVII /108 / 2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2016  rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  21 057 579  zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 21 954 911  zł.

 

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  897 332,00  ,

Plan przychodów wyniósł : 1 512 488,00  , a plan rozchodów : 615 156zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:             650 000 oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 862 488 ,00zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  I  kwartału  2016 r. , to jest do 31. 03. 2016  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 24 706 149,55  , z tego :

        - dochody bieżące :        23 401 149,55 zł.

        - dochody majątkowe  :    1 305 000,00  zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  5 863 159,44  zł. tj. w  53,10 % , z tego :

        - dochody bieżące :           5 863 063,38  zł.

        - dochody majątkowe                    96,06  zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 25 603 481,55 , z tego :

        - wydatki  bieżące :       23 351 481,55 zł.

        - wydatki  majątkowe  :   2 252 000,00  zł.

      Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 5 136 861,16 zł  tj. w  48,98  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :             5 104 351,16   zł.

        - wydatki  majątkowe  :            32 510,00   zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 897 332,00  zł,

    

  Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy       w wysokości :  726 298,28  zł. 

Plan  przychodów wynosi : 1 512 488,00  ,, a rozchodów :  615 156,00   zł.

Wykonanie  przychodów wynosi : 656 532,26  zł. , a rozchodów :  128 789,00   zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 944 555 ,30 zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 144 555,30 zł. , kredyt długoterminowy

 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 800 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.