Znak: I.2710.5.2016                                                                                      Ćmielów dn. 06/07/2016r.

 

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.2710.5.2016

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.2710.5.2016 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach: Ćmielów i Piaski Brzóstowskie- etap II” (Numer ogłoszenia: 80499 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016)

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

      Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak:  I.2710.5.2016 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach: Ćmielów i Piaski Brzóstowskie- etap II”

 

I. W postępowaniu wpłynęło osiem następujących ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Termin gwarancji w

m-c

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(max. 97%)

Kryterium gwarancja (max. 3%)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „JUSGAZ” Sp. z o.o. ul. Rynek 36, 27-660 Koprzywnica

174.614,40

72

92,98

1

93,98

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo – Handlowe „EKOINSTAL” w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą Boksycka 135, 27-415 Kunów

193.239,20

60

84,02

0

84,02

3

„WODEX” Spółka z o.o. Sp. k.  ul. Jaśminowa  17, 27-530 Ożarów

209.100,00

60

77,64

0

77,64

4

„INSTAL-GROCH” Rafał Grochowski ul. Szkolna 3, 28-131 Solec Zdrój

178.500,12

60

90,96

0

90,96

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MAKO” s.c. G.&K. Glibowski 27-400 Ostrowiec Św. ul. Grabowiecka 43

167.385,92

96

97

3

100

6

„ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów

175.000,00

72

92,77

1

93,77

7

MOBIS Sławomir Zieliński ul. Chmielowska 42B, 27-400 Ostrowiec Św.

179.155,33

96

90,62

3

93,62

8

Z.H.U. „AUTOCOMPLEX” Radosław Dunal ul. Ostrowiecka 10, 27-515 Tarłów

245.754,00

60

---------

--------

----------

II. Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 5 złożonej przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MAKO” s.c. G.&K. Glibowski 27-400 Ostrowiec Św. ul. Grabowiecka 43. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 167.385,92zł. (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze brutto) oraz termin gwarancji jakości wynoszący 96 miesięcy. (kryteria oceny ofert: cena – 97%, termin gwarancji – 3%)

III. Uzasadnienie wyboru:

Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz o najwyższej liczbie otrzymanych punktów.