Znak: I.271.8.2016                                                                                        Ćmielów dn. 25/10/2016r.

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.8.2016

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.8.2016 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup energii elektrycznej” (Numer ogłoszenia: 314575-2016; data zamieszczenia: 28/09/2016)

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

      Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.8.2016 pn.: „Zakup energii elektrycznej”

 

I. W postępowaniu wybrano następujące oferty częściowe:

a) Część nr 1 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ – oświetlenie uliczne:

Oferta Nr 2 -  złożona przez PGE Obrót Spółka Akcyjna  ul. 8-go Marca 8, 35-959 Rzeszów

Oferta otrzymała największą liczbę punktów – 100. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 260.664,86zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jest to również oferta o najniższej cenie, a więc  najwyżej oceniona przez Komisję  Przetargową (kryterium oceny ofert  - cena brutto – 100%)

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

b) Część nr 2 – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ – pozostałe obiekty

Oferta Nr 1 – złożona przez POLSKI PRĄD Spółka Akcyjna  ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa

Oferta otrzymała największą liczbę punktów – 100. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 129.072,78zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jest to również oferta o najniższej cenie, a więc  najwyżej oceniona przez Komisję  Przetargową (kryterium oceny ofert  - cena brutto – 100%)

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

II.    Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

a) dla części nr 1 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów  wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ – oświetlenie uliczne  – wpłynęło trzy następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Otrzymana punktacja

1

POLSKI PRĄD Spółka Akcyjna 02-867 Warszawa ul. Baletowa 16

268.644,40

97,02

2

PGE Obrót Spółka Akcyjna 35-959 Rzeszów ul. 8-go Marca 6

260.664,86

100

3

Energa-Obrót Spółka Akcyjna ul. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

290.189,14

89,82

 

b) dla części nr 2 – zakup energii elektrycznej  do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ – pozostałe obiekty - wpłynęły trzy następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Otrzymana punktacja

1

POLSKI PRĄD Spółka Akcyjna 02-867 Warszawa ul. Baletowa 16

129.072,78

100

2

PGE Obrót Spółka Akcyjna 35-959 Rzeszów ul. 8-go Marca 6

139.724,42

92,37

3

Energa-Obrót Spółka Akcyjna ul. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

140.914,90

91,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

IV.Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: zamawiający nie przewidział w niniejszym postępowaniu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

V.Informacja o terminie zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Burmistrz Ćmielowa

 

   /-/ Jan Kuśmierz