OBWIESZCZENIE
z dnia 03 listopada 2016r.
o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Brzóstowa, oraz strategicznej oceny oddziaływania przedmiotowego opracowania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2016r  poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1-5, art.40 i art.41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ćmielowie Uchwały Nr XXVI/164/2016 z dnia 14 września 2016r w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa (tytuł uchwały ustalono uchwałą nr XXVII/172/2016 z dnia 18 października 2016r), uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/178/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 sierpnia 2005 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2005 r. Nr 261, poz. 3210 oraz o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana przeznaczenia obszaru działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Brzóstowa nr 531, 779 i 780 – załącznik graficzny dostępny na stronie www.bip.cmielow.pl w zakładce Ogłoszenia Burmistrza Ćmielowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów na piśmie, do protokółu lub drogą mailową bez wymaganego podpisu elektronicznego na adres urzad@cmielow.pl do dnia 08 grudnia 2016r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ćmielowa. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek do projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów do dnia 08 grudnia 2016r.