INFORMACJA 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2016 do 31. 12. 2016

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr  XVII /108 / 2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2016  rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  21 057 579  zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 21 954 911  zł.

 

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  897 332,00  ,

Plan przychodów wyniósł : 1 512 488,00  , a plan rozchodów : 615 156zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:             650 000 oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 862 488 ,00zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  IV  kwartału  2016 r. , to jest do 31. 12. 2016  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 26 138 238,49 , z tego :

        - dochody bieżące :        24 824 288,49 zł.

        - dochody majątkowe  :    1 313 950,00  zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  24 409 104,95  zł. tj. w  93,38 % .

 

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 27 441 043,49 , z tego :

        - wydatki  bieżące :        24 428 043,49 zł.

        - wydatki  majątkowe  :   3 013 000,00  zł.

      Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 23 996 801,85  tj. w  86,45% .

 

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 1 302 805,00  zł.

  Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy w wysokości :  412 303,10  zł. 

 

Plan  przychodów wynosi : 1 917 961,00 zł. a rozchodów :  615 156,00  zł.

Wykonanie  przychodów wynosi : 899 170,34  . , a rozchodów :  615 156,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 700 826,38 zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 300 826,38. , kredyt długoterminowy

 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 400 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.