obrazekobrazekobrazek

Znak: I.271.1.2017                                                                                        Ćmielów dn. 27/03/2017r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.1.2017

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.1.2017 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z Gminy Ćmielów” (Numer ogłoszenia w BZP: 36305 -2017; data zamieszczenia:  03/03/2017r )

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

            Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.1.2017 pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z Gminy Ćmielów” (Numer ogłoszenia w BZP: 36305 -2017; data zamieszczenia:  03/03/2017r )

 

I. W postępowaniu wybrano następujące oferty częściowe:

a) Część nr 1 zamówienia-  Dostawa sprzętu komputerowego: oferta Nr 2 - złożona przez: Handel – Usługi „TELETOM” Tomasz Sobieraj ul. Połczyńska 5,  78-300 Świdwin. Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie Komisji Przetargowej. Wykonawca zaoferował wykonanie części nr 1 zamówienia za cenę: 27.424,93zł. brutto oraz termin wykonania zamówienia 14 dni.

b) Część nr 2 zamówienia – Dostawa pomocy dydaktycznych:  oferta Nr 2 – złożona przez:  Handel – Usługi „TELETOM” Tomasz Sobieraj ul. Połczyńska 5,  78-300 Świdwin. Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie Komisji Przetargowej. Wykonawca zaoferował wykonanie części nr 2 zamówienia za cenę: 22.555,02zł. brutto (po poprawie) oraz termin wykonania zamówienia: 14 dni.

II.    Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Część zamówienia

Cena ofertowa brutto w zł.

Termin wykonania zamówienia w dniach

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(max. 60%)

Kryterium termin wykonania (max. 40%)

Łączna punktacja

1

CHEC-SPORT Anna Chęć  ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

2

21.865,00

brak danych

oferta odrzucona

2

Handel – Usługi „TELETOM” Tomasz Sobieraj ul. Połczyńska 5,  78-300 Świdwin

1

27.424,93

14

60

40

100

2

22.554,98

po poprawie omyłki rachunkowej 22.555,02

14

60

40

100

3

Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

2

20.628,44

po poprawie omyłki  rachunkowej 25.310,69

14

53,46

40

93,46

4

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BitNet s.c. Z. Dąbrowski, D. Nowak, M. Rusinowicz, J. Sitarska 27-530 Ożarów ul. Stodolna 4

1

35.892,20

14

45,84

40

85,84