Znak: I.271.2.2017                                                                                        Ćmielów dn. 03/04/2017r.

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.2.2017

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.2710.2.2017 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi gminnej nr 318016T Wola Grójecka – Drzenkowice od km 0+600 do km 1+340, dł. 740 mb.” (Numer ogłoszenia: pod nr 41099 - 2017; data zamieszczenia: 10/03/2017r.)

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

       Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm.) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak:  I.271.2.2017 pn.: „Remont drogi gminnej nr 318016T Wola Grójecka – Drzenkowice od km 0+600 do km 1+340, dł. 740 mb.” (Numer ogłoszenia: pod nr 41099 - 2017; data zamieszczenia: 10/03/2017r.)

 

I. W postępowaniu wpłynęła jedna następująca oferta:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Termin gwarancji w

m-c

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(max. 60%)

Kryterium gwarancja (max. 40%)

Łączna punktacja

1

„DROMAR” R. L. Bożek ul. Gulińskiego 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

381.129,03

72

60

40

100

 

II.    Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez: „DROMAR R. L. Bożek ul. Gulińskiego 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 381.129,03zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt  jeden tysięcy  sto dwadzieścia dziewięć złotych i trzy grosze brutto) oraz termin gwarancji jakości wynoszący 72 miesiące (kryteria oceny ofert: cena – 60%, termin gwarancji – 40%). Podstawa prawna wyboru oferty: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz Kodeks Cywilny.

Uzasadnienie wyboru:

Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.