INFORMACJA 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2017 do 31. 03. 2017
na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr  XXXII /191 / 2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017  rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  26 036 072    zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 27 604 072  zł.

 Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  1 568 000,00  zł,
Plan przychodów wyniósł : 2 069 322,30  zł, a plan rozchodów : 501 322,30 zł.
Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:    600 000 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 1 469 322 ,30zł.
Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.
Na  koniec  I  kwartału  2017 r. , to jest do 31. 03. 2017  roku  :
        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 26 099 204,00  zł , z tego :
        - dochody bieżące :        24 874 204,00 zł.
        - dochody majątkowe  :    1 225 000,00  zł.
       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  7 162 836,06  zł. tj. w  27,44 % , z tego :
        - dochody bieżące :           7 162 836,06  zł.
        - dochody majątkowe                    0,00  zł.
        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 27 667 204,00  zł , z tego :
        - wydatki  bieżące :        24 657 204,00 zł.
        - wydatki  majątkowe  :   3 010 000,00  zł.
       Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 6 354 160,17 zł  tj. w  22,97  % . z tego :
        - wydatki  bieżące :             6 330 458,97    zł.
        - wydatki  majątkowe  :            23 701,20    zł.
       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 1 469 322 ,30zł.
    
  Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy w wysokości :  808 675,89  zł,
Plan  przychodów wynosi : 2 069 322,30  zł, a rozchodów :  501 322,30 zł.
Wykonanie  przychodów wynosi : 698 518,41  zł. , a rozchodów :  128 789,00   zł.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 587 037 ,38 zł.  , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 272 037,38 zł. , kredyt długoterminowy
 z Banku Spółdzielczego Ożarów : 300 000,00 zł., a 15 000,00 zł. wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.
W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.